วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รวมข้อสอบครูดอทคอม

รวมข้อสอบครูดอทคอม
ใช้เพื่อเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย สอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด
ชุดละ 30 ข้อ รวม 3,000 ข้อ
หมายเหตุ!!! ข้อทดสอบบางข้อเป็นข้อสอบเก่า
อาจล้าสมัย ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน โปรดใช้ดุลยพนิจในการเลือกทำ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ฟาอิสเทิร์น          จากพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน ต้องมีวุฒิทางการศึกษา คุรุศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูเพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูขึ้นตามมาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด

          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและมีคุณภาพในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

          มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัย มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมที่จะให้ความรู้ด้านวิชาชีพครูเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์ทำหน้าที่การสอน แต่มีวุฒิปริญญาสาขาอื่นที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษา/ครุศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย:
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ภาษาอังกฤษ:
Graduate Diploma (Teaching Profession)

ระบบการศึกษา

- เรียนภาคปกติ วันเสาร์ - อาทิตย์ (09.00 - 16.30 น. )
- ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา)

ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2553กำหนดการ
วันที่
สถานที่
ขายใบสมัครและรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 30 ตุลาคม 2553
สำนักประชาสัมพันธ์ (ทุกวัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
http://www.feu.ac.th
/ ป้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
สอบคัดเลือก
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
http://www.feu.ac.th
/ ป้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา
วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2553
ห้อง 2340 (อาคาร 2 ชั้น 3)
ปฐมนิเทศนักศึกษา
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553
ห้อง Auditorium
อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80
เปิดเรียน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553
อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง


หลักฐานการสมัคร

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
- สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

(1) สอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู
(2) สอบข้อเขียนประเมินความรู้พื้นฐาน
(3) สอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายในการเรียน
ตลอดหลักสูตร 28,000 บาท หมายเหตุ: (สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 งวด หรือ 6 งวด)

คณาจารย์ผู้สอน

โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาตลอดจนมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

จำนวนนักศึกษา 350 คน


โครงสร้างของหลักสูตร


หมวดวิชาพื้นฐาน
0 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
     - วิชาบังคับ
     - วิชาเลือก
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
30 หน่วยกิต

ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้


 • ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู (Language and Technology for Teachers)
 • การบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียน (Learning Management and Classroom Management)
 • การวัดผลและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)
 • จิตวิทยาการเรียนรู้ คุณธรรม และจริยธรรมความเป็นครู (Learning Psychology and Teacher’s Ethics)
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Innovation and Technology)
 • หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management)
 • การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)
 • การสัมมนาทางการศึกษา (Seminar in Education)
 • การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Teaching Profession Practicum)

  คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


  ชื่อคณาจารย์
  ตำแหน่ง
  1
  ดร.จำรัส นองมาก นายกสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น/ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2
  ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ อดีตรองเลขาธิการคุรุสภา
  3
  รศ.ดร.เสริมศรี ไชยศร

  - ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ปีพ.ศ.2549
  4
  รศ.วรรณวดี ม้าลำพอง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  5
  รศ.ดร.บุญส่ง นิลแก้ว อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • ดูโบรชัวร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
 • ดูโบรชัวร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 • สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 0 , โทรสาร 0-5320-1810     หลักสูตรเรียนครูสวนสุนันทา

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรพุทธศักราช 2552


  ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

  ภาษาอังกฤษ Graduate Diploma Program in Teaching Profession
  ชื่อประกาศนียบัตร

  ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

  ชื่อย่อภาษาไทย ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Graduate Diploma (Teaching Profession)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Grad. Dip. (Teaching Profession)


  ปรัชญาของหลักสูตร

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มิใช่สาขาทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา

  ตถุประสงค์ของหลักสูตร

  เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
  1
  1. มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
  1
  2. มีทักษะกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
  1
  3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
  1
  4. มีภาวะผู้นำและมีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  ปี/ภาคเรียน
  ภาคเรียนที่ 1
  ภาคเรียนที่ 2
  ภาคเรียนที่ 3
  ภาคปกติ (แผน ข)
  7,000 บาท
  5,000 บาท
  3,000
  รวม
  15,000 บาท
  ภาคพิเศษ (แผน ก)
  17,000 บาท
  11,000 บาท
  -
  รวม
  28,000 บาท
  ภาคพิเศษ (แผน ข)
  17,000 บาท
  10,000 บาท
  3,000 บาท
  รวม
  30,000 บาท
  1 0
  1
  * กรณีลาพักการศึกษา หรือเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบตามจำนวนที่กำหนดแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
  1
  ระบบการศึกษา
  1
  1 ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าภาคปกติ
  2 กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
  1
  โครงสร้างหลักสูตร
  1
  1. จำนวนหน่วยกิตรวม
  1
  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1
  2. โครงสร้างของหลักสูตร
  1
  หลักสูตรประกาศนียบัu3605 ตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกอบด้วย 2 หมวดวิชา ดังนี้
  1
  2.1 หมวดวิชาแกน จำนวนหน่วยกิต 24 หน่วยกิต
  2.2 หมวดวิชาปฏิบัติการสอน จำนวนหน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง 6 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง)
  3 รายวิชา
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกอบด้วย รายวิชา ดังนี้
  1
  1
  1. หมวดวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
  1
  รหัสชุดวิชา
  1
  ชื่อวิชา
  หน่วยกิต
  1
  PED5101
  ความเป็นครูวิชาชีพ
  Teacher Profession
  3(3-0-6)
  1
  PED5105
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
  Classroom Administration
  3(3-0-6)
  1
  CIN5201
  หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
  1
  Curriculum and Instructional Process Management
  3(2-2-5)
  1
  ETI5301
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  1
  Educational Innovation and Information Technology
  3(3-0-6)
  1
  EER5401
  การวัดและประเมินผลการศึกษา
  1
  Educational Measurement and Evaluation
  3(3-0-6)
  1
  EER5402
  การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
  1
  Research in Education and Classroom Research
  3(3-0-6)
  1
  PGU5501
  จิตวิทยาและการจัดการชั้นเรียน
  1
  Psychology and Classroom Management
  3(3-0-6)
  1
  LNG5601
  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
  1
  Language and Technology for Teachers
  3(3-0-6)
  1
  2. หมวดวิชาปฏิบัติการสอน การปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเฉพาะในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง หรือปฏิบัติการสอนต่อเนื่องเทียบได้ 1 ปีการศึกษา
  1
  รหัสวิชา
  1
  ชื่อวิชา
  หน่วยกิต/ชั่วโมง
  1
  PRO5701
  การปฏิบัติการสอน 1
  Teaching Management Practice 1
  3(180)
  1
  PRO5702
  การปฏิบัติการสอน 2
  Teaching Management Practice 2
  1
  3(180)
  1
  การจัดการเรียนการสอน
  1
  แผนการจัดการศึกษาของหลักสูตร สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาทางการศึกษา ประกอบด้วยแผนจัดการศึกษา 3 แผน ดังนี้
  แผนที่ 1
  1 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู สามารถเรียนเฉพาะวิชาชีพครู 24 หน่วยกิต ใช้เวลา 2 ภาคการศึกษา จะได้รับในอนุญาตปฏิบัติการสอน และสามารถขอรับรองประสบการณ์การปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาได้เอง หรือให้ลงทะเบียนเรียนเหมือนแผนที่ 2 จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  แผนที่ 2
  1 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา และใช้สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเป็นสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน สามารถจัดการศึกษา 2 ภาคการศึกษา และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  แผนที่ 3 สำหรับผู้ที่ยังไม่ประกอบวิชาชีพครู ต้องจัดการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษา โดยให้ศึกษารายวิชาชีพครูที่จำเป็นก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1X